Lider Ergin; “Zeytinlikleri Yok Edecek Yönetmeliğe Dava Açtık”

Ayvalık Belediye Lideri Mesut Ergin, Güç ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın Maden Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğinin Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesinin akabinde; kararın iptali için Danıştay’a dava açtı. Kelam konusu yönetmeliğin açıkça tarza ve kanuna muhalif olduğunu vurgulayan Lider Ergin, kelam konusu kararın uygulanması halinde yani ağaçların kesilmesi, zeytinliklerin yok edilmesi halinde telafisi yüz yılları bulacak sonuçları doğuracağını belirtti.

Ergin, “Davaya bahis süreç hem açıkça hukuka karşıttır, hem de uygulanması halinde geri dönülmesi imkansız sonuçlara mahal verecektir. Bu sebeple öncelikle yürütmesinin durdurulmasını devamında iptalini talep etme gereği hasıl olmuştur. Eklenen yönetmelik fıkrasıyla madencilik faaliyetlerinin zeytin alanlarına denk gelmesi halinde buralarda da yapılabileceği düzenlenmiştir. Meğer; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 45. unsurunda; “Devlet, tarım yerleri ile çayır ve mer’aların emel dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek, ziraî üretim planlaması prensiplerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak gayesiyle, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve başka girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır” kararı yer almaktadır” dedi.

3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunun 20. Unsurunu de hatırlatan Belediye Lideri Mesut Ergin şöyle devam etti:

Toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez.

“Zeytinlik alanları içinde ve bu alanlara en az üç kilometre aralıkta zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin ve gatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli ziraî sanayi işletmeleri üretimi ve işletilmesi Besin, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın müsaadesine bağlıdır. Zeytincilik alanları daraltılamaz. Lakin, belediye sonları içinde bulunan zeytinlik alanlarının imar hudutları kapsamı içine alınması hâlinde altyapı ve toplumsal tesisler dahil toplam yapılaşma, zeytinlik alanının 10’unu geçemez. Bu alanlardaki zeytin ağaçlarının sökülmesi Besin, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın fenni münasebete dayalı müsaadesine tabidir. Bu müsaadenin verilmesinde, Besin, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı araştırma enstitülerinin ve mahallinde varsa ziraat odasının uygun görüşü alınır. Bu hâlde dahi kesin zaruret görülmeyen zeytin ağacı kesilemez ve sökülemez. Müsaadesiz kesenler yahut sökenlere ağaç başına altmış Türk Lirası idarî para cezası verilir.” kararları yer almaktadır.”

Kanuna karşıt olarak hazırlanan davaya bahis yönetmeliğin bu haliyle yola ters olup iptalini talep etme zorunluluğunun doğduğunu lisana getiren Lider Ergin itiraz bahisleri hakkında şu bilgileri verdi:

Nereye taşınacağı aşikâr değil

“Yönetmeliğe eklenen fıkra ile özetle yapılacak süreçler;Zeytinlik alanlarının altında bulunduğu argüman olunan madeni çıkarmak isteyen kişi, şirket bakanlıktan müsaade alarak zeytinliğe girerek madeni çıkarabilecek, bunun için zeytin ağaçlarını sökecek ve öteki bir yere taşıyacak. Nereye taşınacağı muhakkak değil. Taşınacak yer yoksa ağaçlar kesilecek. Madencilik faaliyeti bittikten sonra yani kömür rezervi çıkarıldıktan sonra madeni çıkaran şirket, kişi o alana zeytin dikecek, rehabilite edecek. Bu ne kadar sürecek o da aşikâr değil. Yani kanuna ters ucu son derece açık bir karar getirilerek asırlık zeytin ağaçları ve zeytinlikler yok edilme tehtidiyle karşı karşıyadır. Ağaçların taşınması ekolojik ortamların taşınması manasına gelmez. Ekosistemi taşıyamazsınız. Zeytinlik, olduğu ortamda zeytinliktir. Zeytinliği taşıyacağınız yer yoktur. Varsa esasen orası da zeytinlik yapılmıştır. Madencilik faaliyetinin bitiminde, o alanın tekrar zeytinciliğe uygun hale gelemeyeceği çok açıktır. Asırlık zeytin kesildikten sonra rehabilite edileceği taahhüdünün gerçekle bağdaşır bir tarafı bulunmamaktadır ağacının.”Zeytin bulunduğu yerdeki köylünün, çiftçinin, etraf halkının geçim kaynağıdır. Köylüler zeytin geliri ile çocuklarını okutur, evlendirir. Ülkemizdeki yüz binlerce çiftçinin ömrü sadece zeytine bağlıdır. Bir zeytin ağacının büyümesi yıllar almaktadır. Yok edilen zeytinliklerin kısa müddette yerine getirilmesi mümkün değildir.”

Ülke zeytinciliği kıymetli ölçüde yok edilecek

Dava konusu yönetmelik ile zeytinlikleri yok etme kıymetine madenlerin çıkarılarak elektrik üretiminde kullanılacağını tabir eden Lider Ergin, “Bu “kamu yararı” olarak sunuluyor. İklim krizine neden olan fosil yakıtların terk edildiği bir devirde üstelik binlerce yıldır yetiştirilen zeytin ağaçları yok edilerek madencilik faaliyetleri yürütülmek isteniyor. Bugün kömür madenleri yarın öteki madenler, tesisler sonucunda ülke zeytinciliği değerli ölçüde yok edilecektir. Zeytinler ve zeytinlikler; halk için geçim kaynağıdır, sıhhattir bizlere miras olduğu üzere gelecek nesillere da mirastır. Yok edilmesinin global iklimin tesirlerini her manada hissettiğimiz son yıllarda halkımız için gelecek jenerasyonlar için ne kadar büyük bir kötülük olduğu, olacağı açıktır. Tüm bu sebepler ile açıkça hukuka muhalif olarak yapılan yönetmeliğin iptaline karar verilmesini Sayın Başkanlık’tan arz ve talep ederiz” dedi,

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir